სიმპო ზ იუ მის ჩატ არ ების ადგილი

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ფოლკლორისტიკის ინსტიტუტი. მისამართი, ქალაქი ბაქო, იჩერი შეხერ, ქიჩიქ გალა #31.

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის ინსტიტუტი, ქალაქი ბაქო, გ. ჯავიდის პროსპექტი, #31.