მნიშვნელ ო ვანი თ არიღ ები

მოხსენებების მიღება დაიწყება 25. 07. 2019 წ.

მოხსენებების მიღება დასრულდება 19. 11. 2019 წ.

რეგისტრაციის და მონაწილეობის თანხის გადახდის ვადა: თანხმობის წერილის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში.

სიმპოზიუმის პროგრამის გამოქვეყნების ბოლო ვადა: 15. 11. 2019წ.

სიმპოზიუმის დასაწყისი: 19. 11. 2019 წ.

სიმპოზიუმის დასასრული: 21. 11. 2019 წ.