Программа симпозиума

DERGİ KARADENİZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI

 

19 KASIM 2019

09:30 – 10:30

SEMPOZYUM KAYIT

 

10:45 – 12:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ

(AMEA –Vitze Presidenti / Edebiyat Enstitüsü Müdürü / AZERBAYCAN)

 

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU

(AMEA - Folklor Enstitüsü Müdürü / AZERBAYCAN)

 

Prof. Dr. Cefer CEFEROV

(Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi rektörü / AZERBAYCAN)

 

Erkan ÖZARAL

(Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Elçisi / TÜRKİYE)

 

Doç. Dr. Sönmez ABBASLI

(AMEA – Folklor Enstitüsü / AZERBAYCAN)

 

Prof. Dr. Roin KAVRELİSHVİLİ

(Samsthke-Javakheti Üniversitesi / GÜRCİSTAN)

 

Dr. Gous Mashkoor KHAN

(Javaharlal Nehru Universty – HİNDİSTAN)

 

Prof. Dr. Onal ABİSHEVA

(Abay Adına Devlet Pedagoji Üniversitesi – KAZAKİSTAN)

 

Prof. Dr. Remzi DEVLETOV

(Kırım Inovasyon Bilinguel Eğitim Enstitüsü Rektörü –KIRIM)

 

Dr. Shavkat BATİROVİÇ MATYAKUBOV

(Özbekistan Devlet Konservatuarı – ÖZBEKİSTAN)

 

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı – Ardahan Üniversitesi / TÜRKİYE)

 

19 KASIM 2019

SAAT: 14:00 – 15:00

 

1. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Ziyafət Hüseynova

“İnanclarda Ağacın Övladverici Xüsusiyyətləri” - Aydın Mustafayev

“Sarı Aşıq Yaradıcılığının Poetikası: Cinaslı Bayatılar” - Könül Məmmədova

“XX Əsr Azərbaycan Qəzəllərində Nəsihət Motivləri (Haşim Bəy Saqibin Qəzəl Yaradıcılığı Əsasında)” – Ziyafət Hüseynova

“Kazak Türklerinin Evlenme Törenleri, Adet Ve İnanmaları” –Gülzana Nauanova

 

19 KASIM 2019

SAAT: 14:00 – 15:00

 

2. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Pərişan Həsənova

“Müasir Ailə Tərbiyəsində "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanındakı Mənəvi Dəyərlərdən İstifadə İmkanları” – Pərişan Həsənova

“Azərbaycan İnanc Mətnlərinin Bəzi Nəzəri Və Praktiki Məsələləri” –Sevinc Qasimova

“Bakı Folklorunda Rəvayət Xarakterli Lətifələr Və Ya Lətifə Xarakterli Rəvayətlər” – Ülkər Əliyeva

“Kazak Türkleri'nde Ağıt Geleneği” - Dinara Ashimova

 

19 KASIM 2019

SAAT: 14:00 – 15:00

 

3. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Minaxanım NuriyevaTəkəli

“Azərbaycan Dilinin Dünya Dilləri İçərisində Yeri” - Səkinə Əliyeva

“Azərbaycan Dili Leksik Sistemində Qədim Türk Sözləri Və Alınma SözlərinTaleyi” – Mələk Məmmədova

“Krımın Çar Rusiyasi İşğalından Sonra və Sovet Dövrü Dəyişdirilmiş Yer AdlarınınTarixi Və Dil Özəllikləri Üzərinə” – Minaxanım Nuriyeva Təkəli

“Azərbaycan Atalar Sözü Və Zərbi-Məsəllərin Kommunikativ Quruluşlu Tipləri” - Çiçək Əfəndiyeva

 

19 KASIM 2019

15:00 – 15:30

ÇAY / KAHVE ARASI

 

19 KASIM 2019

SAAT: 15:30 – 16: 30

 

1. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz

“Bir Krigami Etkinliği: Üçgen Ve Dörtgenler” - Mihriban  Karadeniz

 “Türkiye’de Gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eğitim Projelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi” - Rahman Çakır - Sayım Aktay

“Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” - Rahman Çakır - Levent Yaycı

“Zekâ Oyunu Öğretim Uygulaması: Benim Örüntüm Zekâ Oyunu” - Mihriban  Karadeniz

 

19 KASIM 2019

SAAT: 15:30 – 16: 30

 

2. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Tacir Qurbanov

“Aşıq İsgəndər Ağbabalının Yaradıcılığında Etnoqrafik Cizgilər Və Bəzi Yer-Yurd Adları” - Tacir Qurbanov

“Qeyri-Maddi İrsin Beynəlxalq-Hüquqi Qorunmasında Unesco-nun "Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması Haqqında” Konvensiyasının Əhəmiyyəti” - Afaq Mustafayeva

“Həm Heca Həm Əruz Vəznində Yazan Şairlərin Yaradıcılığında Nəzirə Və Təxmislər” - Lalə Ələkbərova

“Azərbaycan Əfsanələrinin Mətn Xüsusiyyətləri” - Elnarə Hüseynqızı (Əmirli)

 

19 KASIM 2019

SAAT: 15:30 – 16: 30

 

3. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: F. Rezzan Ünalp

“Sovyet Gürcü Basınında Türk-Yunan Savaşı (1921-1922)” – Roin Kavrelishvili

“Dövlət Qulluqçularına Kitabxana-İnformasiya Xidmətinin Keyfiyyətinin Ölçülməsi Modelləri” - Aysel Hasanova

“Birinci Dünya Harbinde Trablusgarp'tan Bakü'ye Nuri (Killigil) Paşa” - F. Rezzan Ünalp

“Osmanlı-Rus Savaşlarının 16. Yüzyılda Kafkasya’da İlk Başlangıcı ve Sonuçları” - Levent Ünal

 

20 KASIM 2019

08:30 – 09:30

 

1. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Erdoğan Altınkaynak

“Aşıq Ələsgərin Yaradıcılığı Haqqında” - Hacı Həsən Hüseyni

 “Doğuluşu Himayə Edən Yer Ana Obrazının Azərbaycan Folklorundakı Paradiqmaları” - Xalidə Şaiqqızı (Məmmədova)

“Türkmenistan’da Derlenen “Korkut’un Kabri Kazıldı” Anlatımında Toy” -   Erdoğan Altınkaynak

“Çağdaş Göyçə Aşıqlarının Sənət Ənənəsi” - Fəxrəddin Atayev

 

20 KASIM 2019

08:30 – 09:30

 

2. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Benövşe Rzayeva

“Rus Kaynaklarda İslam ve İslam Tarihi Çalışmaları” - Vesile Şemşek

“Eski Nahçivan`nın Oluşum Tarihinin Tanığı Ağrı Dağı Ve Nuh`un Türbesi” –Benövşe Rzayeva

“Türk İslam Alimlərinin Əxlaq Və Davranış Elmi Üzrə Bəşəriyyətə Verdiyi Töhfələr Haqqında” –Samirə  Abasova

“Üç Əsr Hindistanda Hökm Sürən Türk Dövləti: Böyük Moğol İmperiyası” - Leyla Pirimova

 

 

 

 

20 KASIM 2019

08:30 – 09:30

 

3. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Nəzakət Rıza Qızı İsmayilova

“Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Metaforik Çizimleri” - Beytullah Dönmez - Gamze Akyol

“Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanalarında Elektron Katoloq Və İnnovasiya Texnologiyalarının İnkişafı” - Nəzakət İsmayılova

Fonetikin Orfografik Ve Orfoepik İle Bütünleşik Öğretiminin Teorik-Metodolojik Temelleri Üzerine – Cafarova Nabat

““Doğa İçin Çal Projesi” Kapsamında Seslendirilen Türkülerin Türkçe Dersi Dinleme/İzleme, Konuşma Ve Yazma Becerileri Kazanımları Açısından İncelenmesi (6. Sınıf Örneği)” - Rezan Karakaş

 

20 KASIM 2019

08:30 – 09:30

 

4. SALON 1. OTURUM

Oturum Başkanı: Firəngiz Əsgər Qızı Rüstəmova

“Azərbaycanın Qazax Rayonu Ərazisindəki Tarixi Məkanlarda Qadın Simvolizmi, Şumer Paralellikləri Və Onların Ezoterik Semantikası” - Firəngiz Rüstəmova

“Linqvokulturologiyanın Nəzəri Əsasları: Ümumi Baxış” - Nərgiz Gözəlova

“Müasir Azərbaycan Dilində Çoxmənalı Sözlər Və Omonimlərin Hüdudlarının Təyini Haqqında” –Sevinc Bağırova

“Vəli Xuluflu Və Onun “Koroğlu” Tərcüməsi” - İlkin Eminova

 

20 KASIM 2019

09:30 – 09:45 ÇAY / KAHVE ARASI

 

20 KASIM 2019

09:45 – 10:45

 

1. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: AfaqXürrəmqızı (Ramazanova)

“Hâce Muhammed Lutfî`nin Hayatı Ve Edebi Şahsiyeti” - Lale Bedirova (Şabanova)

“Akademik Həmid Araslı Tədqiqatlarında İmadəddin NəsimiYaradıcılığı” –Vüsal Səfiyeva

““Tahir Və Zöhrə”   Dastanının Bədii-Poetik Xüsusiyyətləri” - Nurlana  Məmmədova

“Fərqli Dillərdə Nəşr Olunmuş “Arzu-Qəmbər”” –Afaq Xürrəmqızı (Ramazanova)

 

20 KASIM 2019

09:45 – 10:45

 

2. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Remzi Devletov

“Realization of  Linguistic Coaching As an Innovative Technology During the Learning the Disciplines of Linguo Didactic Cycle” – Olha Sheremet

“Eğitim İnovasyonunu Uygulama Şartlarında Öğretmenin Uzmanlaşmasında Bireysel Yörüngenin Oluşması İçin Yöntem Gerekçeleri”- Remzi Devletov

“Development of Tapestry Technique and Reflection on the Culture of Different Civilizations” –Onal Abisheva–Aknur Karbozova

Vladimir Propp'un Masal Kişilerinin Islevleri teorisi cercevesinde Karsta derlenen "Haknezer Pehlivan" Masalı Üzerine Bir Inceleme  - Gülsemin Kotancı

20 KASIM 2019

09:45 – 10:45

 

3. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: Tina Gelashvili

“The Ways To Get Environmentally Friendly Food” –Teimuraz Gvaramadze

“The 21st Century Soft Skills for Successful Career” - Tina Gelashvili- Gulnara Janova - Maia Gelashvili – Maka Murvanidze

“The Impact of Health on Economic Growth in Georgia” –Tengiz Verulava

“Development Stages and Directions of International Human Rights Protection Mechanisms in Georgia” –Irma Kurdadze

 

20 KASIM 2019

09:45 – 10:45

 

4. SALON 2. OTURUM

Oturum Başkanı: DaliBetkhoshvili

“The Protectionist Economic Politics of  USA and Western European Countries: Historical Background” –Tsiskara Zarandia–Vakhtagi Taktakidze

“For Understanding of Lyrical Masterpiece “The Reproachto Mortal World” By Teimuraz the First” –Dali Betkhoshvili

“Bronze Handle Triangle Seal Found in Georgia” - Tamar Matiashvili

“Georgian Slaves in Ottoman Tripoli (18-19 th Centuries)” –Konstantine Peradze

 

 

20 KASIM 2019

10:45 – 11:00

ÇAY / KAHVE ARASI

 

11:00 – 12:00

1. SALON 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Onal Abisheva

“Practical Significance of the Tradition of Mentoring in Education” –Мatyakubov Şаvkat Batiroviç

“Creative Way of K. D. Ushinskyand Abay Kunanbayev and the Role of the Native Language in Mentaland Moral Development of Children” – Абдрахманова Кульсун– Ертаева Марал

“Reproductive Art in Kazakhstan” - Абишева О.Т. -  Б.Б.Бейсенгали

“History of Development Kazakh Jewellery Art” –Onal Abisheva–Toleybala Zhiyekbayeva

Modern zamanın masal anlatıcısı üzerine etkilerine bir örnek: Adalet Kılıç - Aykut Yaşar Kotancı 

 

20 KASIM 2019

11:00 – 12:00

 

2. SALON 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Erdoğan Altınkaynak

“Ani in TheMemoirs of General Yakov Kefeli” - Erdoğan Altınkaynak

“Nəsimi İnikasında Şəxsiyyət Bütövlüyü” –Vərağa Almaslı

“Elazığ Halk Oyunları Üzerine Bir İnceleme” - Selami Akış

“Xızır Nəbi Obrazının İlk Əcdad Semantikası” –Zümrüd Mənsimova

 

 

 

 

 

20 KASIM 2019

11:00 – 12:00

 

3. SALON 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Mehriban Azər Qızı Şəmsəddinskaya

“Müasir Dövr Milli Azərbaycan Geyim Nümunələrində Ornamentallıq” - Mehriban  Şəmsəddinskaya

“Müstəqillik Dövrü Bakı Heykəllərində Monumentallıq Axtarışları” - Gülər Məmmədova

“Müasir Azərbaycan Heykəltəraşlığında Obrazlılığın Təcəssümü” - Rövşən Hacızadə

“Əməkdar Rəssam Həyat Abdullayevanın Əsərlərində Lirik Təmayüllər İnsan Yaşantılarının Daşıyıcısı Kimi” - İmran Mehdiyev

 

20 KASIM 2019

11:00 – 12:00

 

4. SALON 3. OTURUM

Oturum Başkanı: Billurə Siyavuş Qızı Qurbanzadə

“M.Ə. Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” Əsəri Əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Siyasətinin Təhlili” - Billurə Qurbanzadə

“Xocalı – Soyqırım Hadisəsi İctimai Fikir Müstəvisində” - Gülnar Hacıyeva

“Türkiye-Gürcistan Sınırı” - Çinarə Səfərova

“İntihar Və Onun Sosial-Psixoloji Səbəbləri” - Sebahattin  Sucu

 

20 KASIM 2019

12:00 – 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

 

20 KASIM 2019

13:30 – 14:30

1. SALON 4. OTURUM

Oturum Başkanı: İlhame Gesebova

“Türk Dünyası Enisklopediyalarında Azərbaycan Ədəbiyyyatının Yeri Və Rolu Məsələləri.(Yavuz Akpınarın Tədqiqatları Əsasında)” - Pervane Kerimova

“Türkmenistan’ın Büyük Şairi Andalip Ve Bir Kahramanlık Hikâyesi: Zeynel Arap” - Tolga Dursun

“İmadeddin Nesimi’nin Şiirlerinde Ulusal Öğeler” – Könül Guliyeva

“Aşiq Pərinin Müasirləri -Aşiq Zülfiyyə İbadovanin Sənət Yolu” – İlhamə Qəsəbova

20 KASIM 2019

13:30 – 14:30

 

2. SALON 4. OTURUM

Oturum Başkanı: Enver Töre

“Turan Yolunda Tiyatro Ve Tiyatro Edebiyatı’nın Önemi” - Enver Töre

“Kamal Abdulla’nın Büyücüler Deresi Romanından Hareketle  “Yalnızlık Zamanı”  Kavramı” - Aynur Babaşova Beşkonak

“Sirli C. D. Selincerin Qəribə “Çovdarlida Uçurumdan Qoruyan”ı” –  Tənzilə Əliyeva

“Alevi-Bektaşi Tasavvufunda ve Deyişlerinde  “Kandil ve Çerağ”” - Necdet Kurt

 

 

 

 

 

 

20 KASIM 2019

13:30 – 14:30

3. SALON 4. OTURUM

Oturum Başkanı: Marekhi Natenadze

“The Moduls of Bilingual Teaching in Europa” - Lali Beridze

“The Student Self-Governance As One of the Important Directions of School Development” –Marekhi Natenadze

“About Folk Bioethics” –Mediko Burduli

Trabzon İlimizin 19. Asırdaki Sosyo Ekonomik Yapısı -  Erdal BAŞDEMİR

 

20 KASIM 2019

14:30 – 14:45

ÇAY / KAHVE ARASI

20 KASIM 2019

14:45 – 15:45

1. SALON 5. OTURUM

Oturum Başkanı: SönməzAbbaslı

“Kültürel Miras Olarak Hayvanların Atasözlerimize Kattıkları Anlamları Üzerine Bir Değerlendirme” - Osman Türk

“SMOMPK Məcmuəsində Dərc Olunan Azərbaycan Atalar Sözləri Haqqında” - Aynur  Hüseynova

“Xızır NəbiMərasiminə Dair Bir Neçə Söz (Qarabağ Folklor Örnəkləri Əsasında)” - Sönməz Abbaslı

“Azərbaycan Satirik Publisistikası: Dəyərlər Və Meyarlar” - Səba Namazova

 

20 KASIM 2019

14:45 – 15:45

2. SALON 5. OTURUM

Oturum Başkanı: Ali Gültekin

“Romanda Tipler Ve Kişiler: Değişen Kurgu Evreni” - Vedi Aşkaroğlu

 “Bir Modernizm Ütopyası: Var Olmayan Ülkenin Büyümeyen Çocuğu: Peter Pan” –Sevra Fırıncıoğulları

“Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarında Bilimsel ve Yöntemsel Sorunlara Eleştirel Yaklaşım” - Ali Gültekin - Canan Akbaba

 

20 KASIM 2019

14:45 – 15:45

3. SALON 5. OTURUM

Oturum Başkanı: SəbinəTutayuk

“XX Əsrin Sonu – XXI Əsrin Əvvəllərində Türkiyə Rəngkarlığında Bədii Cəhətlər” - Fərhad Yüzkec

“Memarliq Dekorunda Yerli Tikinti Materiallarinin Rolu” - Səbinə Tutayuk

“Nüsrət Hacıyevin Kitab Qrafikasında Süjet Təsvirlərin Bədii Həlli” - Günel  Qacarova

“Tarixi Yaşadan Sənət” - Nəsibə Şükürova

 

20 KASIM 2019

15:45 – 16:00

ÇAY / KAHVE ARASI

 

20 KASIM 2019

16:00

DEĞERLENDİRMETOPLANTISI